Högstadiet

Föreläsningarna kan också anpassas för högstadiet utifrån de mål som finns i läroplanen.

Utgångspunkten är bland annat det svenska samhällets internationalisering och målet att stärka elevernas förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

På högstadiet ska tre övergripande perspektiv integreras i undervisning:

Det internationella perspektivet är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda eleverna för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser.

Miljöperspektivet, där undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skapa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden. De tre perspektiven ska genomsyra skolans arbete samt vara integrerade och in flätade i varandra.

Genom Sida Alumni kan dessa perspektiv på undervisningen konkretiseras, oavsett vilket ämne eleverna läser.