Gymnasieprogrammen

Här har vi listat delar av examensmålen som går att koppla till Alumnernas föreläsningar.

Examensmålen är listade för att ge er lärare en naturlig ingång till globala frågor, de Globala målen och utvecklingsstudier. I samtliga nationella gymnasieprogram finns frågor som berör hållbar utveckling, Globala målen och hur eleverna ska vara rustade att verka för dessa mål i en framtida yrkesroll.

Barn- och fritidsprogrammet

Verksamheternas betoning på arbete med människor gör att ett etiskt förhållningssätt ska vara centralt i utbildningen. Kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter är viktiga i de verksamheter som utbildningen förbereder för.

Bygg- och anläggningsprogrammet

Utbildningen ska ge kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.

El- och energiprogrammet

Utbildningen ska ge kunskaper som behövs för att bland annat arbeta med energi- och miljöfrågor med direkt, eller indirekt påverkan på miljön.

Fordons- och transportprogrammet

Eleverna ska utveckla förmågan att genomföra olika arbetsuppgifter utifrån krav på hållbar utveckling. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om nationella och internationella överenskommelser, lagar och andra bestämmelser inom valt yrkesområde.

Handels- och administrationsprogrammet

Inom yrkesområdet ska eleverna även kunna diskutera och reflektera kring miljöaspekter och företagens roll i samhället.

Hantverksprogrammet

Utbildningen ska också leda till att eleverna förstår hantverkarens roll i samhället, samt får insikt i vilka konsekvenser hantering och val av material får för människor och miljö.

Hotell- och turismprogrammet

Utbildningen ska ge kunskaper om branschen, bland annat om påverkan på miljön, både nationellt och internationellt. Eleverna ska också ges möjligheter att dis- kutera och re ektera kring sociala och kulturella frågor, samt ges möjlighet att diskutera och re ektera kring hur traditioner och etiska uppfattningar påverkar människor och deras efterfrågan på service. Arbete inom branschen ställer höga krav på goda språkkunskaper och kunskaper om resmål och resvägar. Därför ska utbildningen ge elev- erna möjligheter att utveckla dessa kunskaper.

Industritekniska programmet

Utbildningen ska leda till att eleverna får insikter om sina och företagens möjligheter att genom val av material, metod och teknik påverka förbrukningen av både råvaror och energi. Valen ska göras med hänsyn till såväl hållbar utveckling ur lokala och globala aspekter som företagsekonomi.

Många industrier har internationella kontakter med manualer och beskrivningar skrivna på engelska. Engelska är också i era fall koncernspråk. Utbildningen ska därför ge eleverna möjligheter till fördjupade studier i engelska.

Naturbruksprogrammet

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i att bruka naturen för att främja hållbar utveckling och vårda ekosystemen. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att ta ställning i etiska frågor och kunna omsätta sina ställningstaganden i praktisk handling.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Utbildningen ska öka elevernas miljömedvetenhet och utveckla deras förmåga att omsätta kunskaper om miljö, ekologi och resursanvändning i praktisk handling. Eleverna ska ges möjligheter att förstå hur effektiv energianvändning leder till en hållbar utveckling. Programmet har en stark internationell prägel. Därför ska kunskaper om livsmedel och måltider i andra kulturer ingå i utbildningen. Branschen är av tradition en del av en internationell arbetsmarknad. Utbildningen ska därför ge eleverna kännedom om arbete i andra länder och möjligheter till fördjupade studier i engelska.

VVS- och fastighetsprogrammet

Utbildningen ska öka elevernas miljömedvetenhet och utveckla deras förmåga att omsätta kunskaper om miljö, ekologi och resursanvändning i praktisk handling samt förstå hur e ektiv energianvändning leder till hållbar utveckling.

Ekonomiprogrammet

Utbildningen ska ge elever kunskaper om villkor för håll- bar utveckling, såväl ur miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt samt om företagens roll lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

De ekonomiska sambanden i världen är komplexa och förändringar som sker inom ett område får ofta konsekvenser inom ett helt annat. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska för- hållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella sam- manslutningar och avtal.

Humanistiska programmet

Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i huma- niora. Inom humaniora studeras människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt och internationellt.

Naturvetenskapsprogrammet

Utbildningen ska ge förståelse av hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra och särskilt belysa naturvetenskapens roll i frågor om hållbar utveckling.

Utbildningen ska behandla frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Utbildningen ska även ge eleverna förståelse av hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle.

Utbildningen ska också behandla makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter. I detta ingår studier av faktorer som kan påverka och förklara det som sker i samhället alltifrån den lokala till den globala nivån.

Teknikprogrammet

Utbildningen ska tydliggöra hur utvecklingen av produk- ter och tjänster lokalt och globalt kan ske på ett hållbart sätt. Inriktningen samhällsbyggande och miljö ska ge kunskaper om och färdigheter i samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Den ska behandla byggande och miljöfrå- gor ur ett brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt.

Samhällsvetenskapliga programmet

Utbildningen ska behandla frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Utbildningen ska även ge eleverna förståelse av hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle.

Vård och omsorg

Utbildningen ska leda till att eleverna utvecklar en helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.