Joel Jäglin

Romer – den mest diskriminerade minoriteten i Serbien

Enligt internationell rätt har var och en rätt till en tillräcklig levnadsstandard. Detta har fastslagits av exempelvis FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Rättigheten innebär bland annat att var och en ska ha tillgång till mat, kläder och bostad. Dessutom skyddar ’Europakonvention om de mänskliga rättigheterna’ (EKMR) rätten till respekt för privat- och familjeliv genom artikel 8. EKMR är Europarådets konvention och alla 47 medlemsstater i Europarådet har skrivit under konventionen för att respektera och säkerställa de mänskliga rättigheterna som ryms i EKMR.

Jag besökte Belgrad i Serbien under våren 2016 för att undersöka i vilken utsträckning utsatta romers tillgång till sociala rättigheter diskriminerades. Romer är nämligen den mest diskriminerande minoriteten i Serbien. Förutom rätten till utbildning undersökte jag också tvångsförflyttningar av illegala romska bosättningar.

Många romska bosättningar utanför Belgrad är illegala, i det avseendet att bosättningarna har byggts på mark utan tillstånd. Marken tillhör ofta staten. I bosättningarna finns det en utbredd fattigdom. Serbiska myndigheter genomför systematiska tvångsförflyttningar av illegala romska bosättningar som riskerar innebära mer utbredd fattigdom, diskriminering och otillräckliga levnadsstandarder. Europadomstolen har bedömt att även ett illegalt hem är ett hem i EKMR:s ordalag och uttalat att situationen där en person blir av med sitt hem är ett mycket svårt inskränkande av artikel 8 EKMR. Av den anledningen strider sådana tvångsförflyttningar mot artikel 8 i EKMR vid en första anblick.

Det går däremot att rättfärdiga utförandet när bosättningarna är illegala. Utförandet av tvångsförflyttningen ska påvisa att den är nödvändig och ska skydda ett samhällsintresse. Av Europadomstolens praxis går det att utläsa att det är av särskild vikt vid bedömandet av rättfärdigandet av den specifika tvångsförflyttningen att det finns garantier i form av till exempel erbjudande av en alternativ bostad. De särskilda behoven för den romska befolkningen, som en utsatt minoritet i Europa, bör beaktas och intressekonflikter ska balanseras. Det är till exempel viktigt att vid bedömningen beakta hur länge personerna har bott i sitt hem, om det är privat eller statlig mark, eller om marken ska användas av myndigheterna efter tvångsförflyttningen.

Serbien har fått utstå mycket kritik av bland annat Europarådet, FN och EU för hur tvångsförflyttningarna går till och för att de är systematiska. Det finns inte tillräckligt bra garantier för att till exempel erbjuda en alternativ bostad. Artikel 8 EKMR innebär dock inte en rättighet att bli tilldelad en bostad. Legaliteten vid genomförandet av sådana tvångsförflyttningar bedöms från fall till fall gällande bosättningarna på statlig mark. Det är inte lika höga krav för att rättfärdiga ett tvångsförflyttande av en illegal bosättning på privat mark.

EKMR är vitalt för att skydda utsatta romers rättigheter i Serbien. Det är dock tydligt att EKMR i det här avseendet inte kan utgöra ett omfattande skydd i praktiken för den romska minoriteten i Serbien gällande tvångsförflyttningar om inte Serbien får stå till svars framför Europadomstolen, som andra medlemsstater fått göra.

Därför vill jag slå ett slag för genomförandet av de globala målen som ett verktyg för att förbättra situationen för utsatta romer i Serbien. Särskilt viktigt är mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen. Europadomstolen har uttryckt sitt stöd för de globala målen med särskild emfas på mål nummer 16 som omfattar respekt för mänskliga rättigheter.

Andra mål som kan förbättra situationen för romer i de utsatta bosättningarna är mål 1 – ingen fattigdom, mål 2 – ingen hunger, mål 6 – rent vatten och sanitet, samt mål 10 – minskad ojämlikhet. Genomförs ovan nämnda mål på ett sådant sätt att fattigdomen minskar för utsatta romer finns det en chans att tvångsförflyttningar av illegala bosättningar försvinner eller minskar genom att till exempel fler illegala bosättningar kan bli legala. Åtminstone kan levnadsförhållandena i bosättningarna bli bättre. De globala målen kan göra stor skillnad om det finns en politisk vilja att genomföra dem!

Inga kommentarer, bli den första!

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

3 × 4 =