OM SIDA ALUMNI

Vill du veta mer om Sida, de Globala målen för hållbar utveckling och biståndsfrågor. Vil du höra unga människor berätta och förklara på ett involverande, engagerande och personligt sätt? Jobbar du inom skolan, inom en organisation eller på ett företag?

Alumner som nyligen gjort en fältstudie eller praktik i länder runt om i världen kommer gärna till er för att berätta om sina personliga upplevelser, kopplat till den globala utvecklingen. Med de Globala målen för hållbar utveckling som utgångspunkt kopplas deras personliga erfarenheter samman med utvecklings- och biståndsfrågor genom diskussioner och värderingsövningar. Med färska exempel kan alumnerna ge en bild av världen som utmanar de stereotypa bilder som många har. Genom Sida Alumni-projektet har de utvalda alumnerna fått en pedagogisk grund att stå på. De har också fått utbildning i svenskt utvecklingssamarbete och de Globala målen. Föreläsningen är gratis.